Klantenbescherming

Conform de gedragsregels voor de verzekeringssector delen wij u onderstaande informatie mee.

1. Wetgevend kader

Wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

2. Ons kantoor

Deze website is een initiatief van Vivema VOF, Toekomststraat 28, 3500 Hasselt. Ondernemingsnummer 0744.731.257

Vivema VOF is ingeschreven als verzekeringsmakelaar onder het nummer 0744.731.257 in het register van verzekeringstussenpersonen, bijgehouden door de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. U kunt onze gegevens dan ook terugvinden op de website van het FSMA op www.fsma.be.

We zijn telefonisch bereikbaar op het nummer +32 496 08 51 54. We ontvangen uw e-mails graag op: info@vivema.be

Wij helpen u graag verder in het Nederlands. Op uw verzoek komen wij graag bij u langs.

Ons kantoor werkt samen met ambassadeurs van Gardanto. Deze ambassadeurs zijn steeds onafhankelijke verzekeringsmakelaars. Vanuit hun statuut als onafhankelijk makelaar kunnen ze vrij kiezen met welke maatschappijen en producten ze willen werken.

3. Hebt u een klacht?

Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht in ons kantoor.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen vzw in 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02 547 58 71 – fax 02 547 59 75 – info@ombudsman.as – www.ombudsman.as

4. Aangeboden producten en diensten

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Nummers van de takken en de titulatuur:

21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen; 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen; 27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.

Uitleg bij de gebruikte terminologie:

BIF Gardanto Core, BIF Gardanto Dynamic en BIF Gardanto Unconstrained zijn interne collectieve fondsen die aangeboden worden door verzekeringsmaatschappij Baloise Luxembourg Vie.

Deze Gardanto portefeuilles worden beheerd door een vermogensbeheerder. Voor dit vermogensbeheer doet Baloise Luxembourg Vie beroep op de onafhankelijke vermogensbeheerder Shelter Investment Management.

5. Vergoedingen

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor.

In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

Voor meer informatie contacteer ons kantoor of raadpleeg onze website.

6. Belangenconflictenbeleid

Overeenkomstig de gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

a. Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

  • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
  • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
  • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
  • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
  • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.
  • Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);
  • Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor;

b. Wat is de procedure?

Belangen Gardanto

c. Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.